Lasy parczewskie – liczne pomniki, tablice pamiątkowe i grobyParczew (miasto powiatowe), w czasie okupacji hitlerowskiej stracił całą ludność żydowską (ok. 6 tys.) stanowiącą ponad połowę mieszkańców. W ramach akcji AB aresztowano i osadzono w obozach parczewską inteligencję. Wywożono stąd młodzież na roboty do Rzeszy. Na terenie miasta znajdowała się placówka ZWZ/Armii Krajowej, a także komórka PPR i GL/AL. Do największych akcji partyzanckich przeprowadzonych na terenie miasta należało uwolnienie dowódcy z aresztu przez żołnierzy AK (31 listopada 1943 r.), zajęcie budynku magistratu i wzniecenie pożaru w budynku żandarmerii przez partyzantów AL (16 kwietnia 1944 r.) oraz zniszczenie urządzeń na stacji kolejowej przez partyzantów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (27 czerwca 1944 r.). Przede wszystkim jednak stanowił Parczew ważny punkt kontaktowy dla ukrywających się w pobliskich lasach różnych ugrupowań partyzanckich – teren lasów był trudno dostępny z powodu jezior, bagien i braku dróg. Oddziały niemieckie i ukraińskie przeprowadziły w nich kilka operacji antypartyzanckich i wiele związanych z nimi akcji pacyfikacyjnych. Na bagnach w lesie znajdowało się również duże skupisko ukrywającej się ludności żydowskiej, tzw. Bazar. Parczew został oswobodzony w lipcu 1944 r. przez Armię Czerwoną, przy udziale miejscowych partyzantów AK.

Joanna Wawrzyniak

     
W Parczewie na rynku znajduje się obelisk upamiętniający GL/AL (wzniesiony w PRL) oraz kamień upamiętniający egzekucję więźniów z Zamku Lubelskiego, na cmentarzu – symboliczny grób pomordowanych w obozach koncentracyjnych i poległych w walkach partyzantów (otoczony drutami kolczastymi krzyż na postumencie), na murze kościoła – kilkadziesiąt tablic upamiętniających poległych i zamordowanych lub zmarłych po wojnie żołnierzy AK (część zginęła w ZSRR), przy wyjeździe z miasta ul. Kolejową po prawej stronie – krzyż i tablica upamiętniająca ppor. Jana Lisonia z 27 WDP AK (zginął podczas akcji na stację kolejową). W lasach parczewskich – m.in. pomniki poświęcone partyzantom polskim i sowieckim, zamordowanym Żydom, ofiarom pacyfikacji, groby partyzanckie, okopy obronnych ziemianek.

Zaplanować tam można wycieczkę pieszą lub rowerową.

Joanna Wawrzyniak


Lasy parczewskie – liczne pomniki, tablice pamiątkowe i groby


ParczewDodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych starostwa w Parczewie, tel. +48 83 355 16 51, wew. 21.


Plan miasta na stronie www.powiat.parczew.pl/index_mapa.htm.

Projekt i realizacja: